VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wie?

Dit beleid inzake gegevensbescherming regelt de verwerking van persoonsgegevens door de cvba Wery, verwerkingsverantwoordelijke, met zetel Koloniënstraat 56/6 te 1000 Brussel en ondernemingsnummer btw BE 0473 638 528; de cvba heeft meester Benjamin Pardonge aangewezen tot contactpersoon voor de verwerking (gdpr@wery.legal)

Welke gegevens?

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt het begrip “persoonsgegevens” als volgt omschreven:

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Waarvoor worden de gegevens gebruikt?

Een advocaat handelt als juridisch adviseur, als wettelijk vertegenwoordiger of voor andere doelen en moet beschikken over verschillende soorten informatie, documenten en persoonsgegevens om zijn werk naar behoren te kunnen uitvoeren.

In het kader van de wisselwerking met overheden, deurwaarders en gerechtelijke actoren kan het gebeuren dat persoonsgegevens dienen te worden meegedeeld.

We verwerken de persoonsgegevens van onze klanten enkel in het kader van de opdrachten die worden toevertrouwd aan de cvba Wéry. Bovendien zijn alle gegevens onderworpen aan het beroepsgeheim. De gegevens worden enkel doorgegeven aan derden met het oog op de uitvoering van de opdracht die de klant toevertrouwt aan de cvba Wéry of wanneer de cvba Wéry daartoe gehouden is krachtens een wettelijke verplichting die voor haar van toepassing is.

Voor meer informatie over gegevens, hun doeleinden, rechtsgrondslagen en soorten, kunt u contact opnemen met gdpr@wery.legal

Verwerkingsduur

De cvba Wéry bewaart de persoonsgegevens van de verschillende partijen ten minste voor de duur van de opdrachten waarmee ze wordt belast.

Er bestaan verschillende verplichtingen en beschermingsvormen die toepasselijk zijn in het kader van gerechtelijke dossiers, zoals het beroepsgeheim en de professionele bewaringsplicht. Er bestaan wettige belangen die toestaan dat persoonsgegevens worden bewaard nadat een dossier is afgesloten.

De cvba Wéry bevestigt u dat de verwerking van uw persoonsgegevens zal worden beperkt tot wat strikt noodzakelijk is in het kader van de wettige belangen. De cvba Wéry is gebonden door het beroepsgeheim en de persoonsgegevens binnen dit kader.

Veiligheidsmaatregelen

De cvba Wéry heeft passende veiligheidsmaatregelen getroffen op technisch en organisatorisch vlak met als doel de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de ongeoorloofde toegang door derden of de mededeling per vergissing aan derden van de verzamelde persoonsgegevens alsook ongeacht welke ongeoorloofde verwerking van deze gegevens te vermijden.

Bovendien heeft de cvba Wéry beslist te werken met software die speciaal bestemd is voor advocatenbureaus (Dlex van Wolters Kluwer), waarmee alle gegevens van het kantoor worden beschermd met behulp van wachtwoorden. Samen met onze IT-partner hebben we verschillende technische maatregelen genomen met betrekking tot de organisatie en de infrastructuur van onze systemen. (artikelen 24 en 28 van de AVG)

Rechten van de betrokkenen

U heeft steeds het recht uw persoonsgegevens te raadplegen zonder dat u daarvoor hoeft te betalen alsook kennis te nemen van het gebruik dat de cvba Wéry maakt van deze gegevens.

Recht van wijzigen, wissen en beperken

Het staat u vrij uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan de cvba Wéry. Bovendien geniet u te allen tijde het recht aan de cvba Wéry te vragen uw persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te wissen. U erkent dat het voor ons, indien u weigert om persoonsgegevens mee te delen of ons vraagt om persoonsgegevens te wissen, onmogelijk zal zijn u bepaalde diensten te leveren. U kunt ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

U geniet een recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om dwingende en wettige redenen. Bovendien heeft u het recht u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden. Desgevallend hoeft u zelfs geen reden op te geven.

Recht van vrije doorgifte van de gegevens

U geniet het recht om de persoonsgegevens die u aan de cvba Wéry heeft verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen en deze gegevens door te geven aan andere verwerkingsverantwoordelijken.

Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking steunt op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om deze toestemming in te trekken.

Uw rechten uitoefenen

U kunt uw rechten uitoefenen door daartoe contact op te nemen met de cvba Wéry, per e-mail naar het adres gdpr@wery.legal, per post naar het adres Koloniënstraat 56/6 te 1000 Brussel of met behulp van het contactformulier “Contact met ons opnemen” op de website en met een kopie van uw identiteitskaart als bijlage.

Geautomatiseerde beslissingen en profilering

De verwerking van uw persoonsgegevens bevat geen enkele vorm van profilering en zal niet het voorwerp van geautomatiseerde beslissingen door de cvba Wéry uitmaken.

Recht om een klacht in te dienen

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. +32 (0)2 274 48 00, fax +32 (0)2 274 48 35, of dien uw klacht elektronisch in via de volgende website;

Dit gebeurt onverminderd alle verhaal voor een burgerlijke rechtbank.

 

Cookies

Als gevolg van de raadpleging van de website van de cvba Wéry kunnen er cookies op uw computer worden geïnstalleerd. Die cookies vereenvoudigen het bezoek aan onze website en optimaliseren de ergonomie van de dialoog.

U kunt de installatie van deze cookies op uw computer weigeren, maar deze weigering kan ertoe leiden dat u geen toegang heeft tot bepaalde diensten van de betrokken websites.

Nieuwsbrieven

De cvba Wéry neemt haar rol van juridisch adviseur ter harte en wenst haar klanten op proactieve wijze te informeren over belangrijke wijzigingen van de wetgeving of over de tendensen van de rechtspraak die gevolgen zouden kunnen hebben voor de klant.

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming vraagt de cvba Wéry aan iedere klant om op voorhand zijn of haar toestemming te verlenen alvorens nieuwsbrieven te versturen.

Bovendien biedt de cvba Wéry de mogelijkheid om de toestemming, in voorkomend geval, om het even wanneer in te trekken wat betreft elke vorm van communicatie voor informatieve doeleinden.

Wijzigingen

Dit beleid inzake gegevensbescherming kan wijzigingen ondergaan. Wij bevelen u aan het beleid inzake gegevensbescherming regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen.

Voor het laatst bijgewerkt: 25.05.2018